Święta w naszej szkole

22 grudnia w naszej szkole zapanował świąteczny nastrój. Wszyscy uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wspólnym koncercie kolęd. Poszczególne klasy, wraz ze szkolnym chórkiem, wykonały kolędę lub świąteczną piosenkę. Podczas wspólnego kolędowania każdy z nas odczuł ten wyjątkowy, świąteczny klimat. Po części artystycznej uczniowie spotkali się w swoich klasach na wigilii klasowej. Dzieliliśmy się opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, a następnie wspólnie zasiedliśmy do wigilijnego posiłku. Atmosfera w ten dzień była wyjątkowa, wszyscy uczniowie poczuli świąteczną więź.
20151222_101225-150x150


Góra Grosza

Jak co roku również i w tym nasza szkoła włączyła się w akcję „Góra Grosza”. Samorząd Uczniowski zorganizował specjalny kącik, gdzie każda klasa miała swoją puszkę i uczniowie na przerwach mogli wrzucać grosze. Zachęcaliśmy uczniów do wrzucania pieniędzy, bo każdy grosz  był tutaj na wagę złota. Uczniowie naszej szkoły chętnie włączyli się do akcji . Po jej zakończeniu musieliśmy podliczyć grosze . Puszki były bardzo ciężkie, a liczenie zajęło nam dużo czasu. Wszyscy liczyliśmy bardzo uważnie, nie mogliśmy pomylić się nawet o grosz, gdyż każdy grosz miał tu wielkie znaczenie. Wszystkie zebrane pieniądze oddaliśmy na szczytny cel – pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Dziękujemy wszystkim za każdy grosiki.


Andrzejki

28 listopada w naszej szkole był magicznym dniem – obchodziliśmy andrzejki. Każda z klas przygotowała swoje czarodziejskie stoisko. Wróżbici przepowiadali nam naszą przyszłość poprzez wróżenie z kart, z ręki, wosku, kubeczków itd. Można było się poczęstować ciastkiem z wróżbą, przebić balon z wróżbą lub przekłuć serce i poznać imię swojej drugiej połówki. Po zabawach z wróżbami była dyskoteka. Uczniowie tańczyli i śpiewali w rytm muzyki. Tego dnia było bardzo magicznie. 😉

Emilka Zięciak :)


Mikołajki

4 grudnia w naszej szkole wydarzyło się coś wspaniałego…Swoją obecnością zaszczycił nas sam święty Mikołaj. Ten niezwykły gość przybył wraz ze swoimi śnieżynkami, które rozdawały pierniczki upieczone przez elfy. Lecz to nie koniec atrakcji. W tym dniu w naszej szkole można było zakupić w szkolnej „cukierni’’: pierniczki , ciasta, babeczki i inne pyszności . Na przerwach SU zorganizował różnorodne świąteczne konkursy. Rywalizacja między klasami miała na celu wyłonienie najlepszych pomocników świętego Mikołaja . Uczniowie musieli jak najszybciej i najładniej zapakować prezent, wykonać jak najdłuższy łańcuch oraz uszyć świąteczną skarpetę . Na przerwach można było również „strzelić” sobie pamiątkową fotkę z Mikołajem i zdradzić mu, co chciałoby się dostać pod choinkę. Ten dzień naprawdę był niezwykły, nawet nauczyciele ofiarowali nam prezent i każdy, kto założył czapkę Mikołaja nie był pytany. Na koniec wszyscy w czapkach Mikołaja zrobili sobie pamiątkową fotografię z naszym gościem i pożegnali go serdecznie. Mikołaj obiecał nam, że za rok też nas odwiedzi.
 

 


Halloween

30 października w naszej szkole odbyła się impreza halloweenowa. Tego dnia do naszej szkoły przyszli nie uczniowie a : wampiry, zombie czy wiedźmy. Osoby przebrane nie były pytane. W czasie długiej przerwy uczniowie klas IV-VI bawili się w podchody. Na kartkach schowanych w klasach były podpowiedzi, które doprowadziły uczniów do piwnicy, a tam …. zmory, zjawy, duchy i niespodzianka… Skarbem dla każdej z klas był słoik cukierków. Na kolejnej przerwie odbyła się sprzedaż ciast, napoi i strasznie wyglądające przysmaki. Uczniowie z chęcią kupowali „odrażające potrawy”. W tym dniu uczniowie bardzo dobrze się bawili i z chęcią przyszli do szkoły:)

                                                                                               Emilia Zięciak kl.V

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????


REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Mostach.
§ 2
Samorząd uczniowski, działający w gimnazjum w ZSP w Mostach, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły ZSP w Mostach oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU
§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU
§ 4
Opiekę nad samorządem sprawuje Opiekun SU
§ 5
Ogół uczniów w szkole ma prawo wyboru opiekuna SU. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
§ 6
Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b) inspirowanie uczniów do działania,
c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.
Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.
§ 7
Do wybieralnych organów SU należą:
1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
Ich kadencja trwa rok.
§ 8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a) identyfikują potrzeby uczniów,
b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§ 9
Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
c) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
d) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 10
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
e) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na kwartał.
§ 11
Do kompetencji Zarządu SU należy:
a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b) opracowanie rocznego planu działania SU,
c) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
d) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
e) zbieranie i archiwizowanie [w teczce/segregatorze] bieżącej dokumentacji SU.
Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
§ 12
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU, e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
§ 13
Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Trzech stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.
§ 14
Przewodniczący SU:
a) kieruje pracą Zarządu SU,
b) reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c) przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d) d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
e) podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
§ 15
Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach (sekcjach) działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
§ 16
1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.
Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 17
Organy wybieralne SU: Zarząd SU, Przedstawiciele Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe.
§ 18
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły.
§ 19
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
a) stałego członka Zarządu SU — posiada każdy uczeń szkoły,
b) Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
c) Opiekuna SU — posiada każdy członek rady pedagogicznej.
§ 20
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na 2. godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przedstawicielem Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.
§ 21
Ogólnoszkolne wybory do Zarządu SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza w skład której wchodzi 1 osoba z każdej klasy.
§ 22
Szkolna Komisja Wyborcza.
Do jej obowiązków należy:
a) przyjecie zgłoszeń od kandydatów,
b) określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem wyborów,
c) przygotowanie wyborów,
d) ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
e) przeprowadzenie wyborów,
f) obliczenie głosów,
g) sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
§ 23
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie 2 tygodni przed terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów do Zarządu SU umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, przedstawienie legitymacji uczniowskiej członkom Komisji, złożenie podpisu na liście oraz wypełnienie kart do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie karty do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.
5. Członkami Zarządu SU zostaje pierwszych 5 osób, które otrzymało największą liczbę głosów.
6. Przewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
7. Wiceprzewodniczącym Zarządu SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Zarządu SU.
§ 24
1. Mandat członka Zarządu SU oraz Przedstawiciela Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. 3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. w miejsce Przedstawiciela Samorządu Klasowego – samorząd klasowy powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. w miejsce stałych członków Zarządu SU – Zarząd SU powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku Przewodniczącego Zarządu SU — na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
Rozdział VI: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI
§ 25
SU działa w oparciu o fundusze gromadzone z dobrowolnych składek członków SU i innych osób lub środki przyznane przez organy, stowarzyszenia, instytucje i organizacje wspierające działalność SU oraz sponsorów prywatnych.
Rozdział VII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE
§ 26
1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został w dn. 29.05.2009 i wchodzi w życie z dn. 12.06.2009.


Wybory do SU

Po gorącej kampanii wyborczej odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego, które odbyły się 30 września. Przeprowadzono je w specjalnie na tę okazję przygotowanym lokalu wyborczym, powołano komisję wyborczą i przygotowano karty do głosowania. Wszyscy mieliśmy poczucie, że uczestniczymy w czymś naprawdę ważnym, cieszył nas fakt, że możemy mieć wpływ na życie naszej szkoły. Po wyborach komisja wyborcza przeliczyła głosy i podała wyniki.
 Przewodniczącą została Patrycja Nadolna, która już w tamtym roku godnie wypełniała swoje obowiązki. 
Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016:
Zarząd SU:
Patrycja Nadolna kl. VI – przewodnicząca SU
Bartosz Nowaczyk kl. VI- zastępca
Magdalena Osiadacz kl. VI– sekretarz Członkowie
SU:  Katarzyna Wawrzoła kl. VI
 Filip Kaźmierczak kl. VI
Emilia Zięciak kl. V
Martyna Białecka kl. IV
Samorząd w tym roku ma wiele pomysłów na naszą szkołę. Koncepcja pracy jest przemyślana i mamy nadzieję, że uda się  zrealizować wszystkie zaplanowana na ten rok działania.

 34a

 Dzień Chłopaka

Muszka i krawat – Dzień chłopaka Jest taki dzień w roku, kiedy to dziewczęta składają chłopcom życzenia – Dzień Chłopaka. Samorząd uczniowski w tym roku postanowił uczcić to święto inaczej niż zwykle. Każdy uczeń, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta mogli przystroić swój zwykły ubiór muszką lub krawatem. W zamian za to, każdy komu nie chciało się przygotować do zajęć, ale założył krawat lub muszkę nie był tego dnia odpytywany i został poczęstowany cukierkiem. Taka forma świętowania odpowiadała wszystkim uczniom.


DEBATA SU

28.09.2015 w naszej szkole odbyła się debata wyborcza. Uczestniczyli w niej zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Każdy z kandydatów miał swój czas,  aby przedstawić swój program wyborczy. Nasi koledzy zaskoczyli nas swoimi pomysłami na działania w naszej szkole. Już nie możemy się doczekać, aż zostaną one wprowadzone w życie.  W drugiej części debaty nasi kandydaci zostali zasypani lawiną pytań.  Jednak stanęli na wysokości zadania i na każde z nich udzielali mądrych i rzeczowych odpowiedzi. Wydaje się, że są to odpowiednie osoby na odpowiednim miejscu. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenie podczas wyborów.


Kampania wyborcza SU

Od początku września uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do wyborów do samorządu uczniowskiego. Na lekcjach polskiego była mowa o tym jak dobrze przygotować się do kampanii, jak zrobić dobry plakat wyborczy i jak należy się zaprezentować, by przykuć uwagę innych. 25 września w naszej szkole ruszyła kampania wyborcza klas 4-6 szkoły podstawowej. Wszyscy próbowali przekonać swoich kolegów o tym, że to właśnie na nich powinni głosować. Koszulki, przemowy, karteczki i różne słodkości miały zachęcić do głosowania.